Směrnici o ochraně osobních údajů v Náboženské obci Církve československé husitské v Podbořanech

EU_GDPR.pngUpozornění na ochranu osobních údajů v souvislosti s GDPR v souvislosti s poskytováním elektronických služeb na tomto webu a přidruženém facebooku (informationen zu datenschutz)
Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a českých zákonů č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a zákona č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

SBĚR OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ OBSAHU NA TOMTO WEBU A PŘIDRUŽENÉM FACEBOOKU
Náš web www.podborany.ccshpraha.cz i facebook www.facebook.com/kostelbozihospasitele nesbírají ani neshromažďují žádné osobní údaje vyjma dat, které sbírá redakční systém automaticky (IP adresy, cookies, apod.) za účelem provozu a zabezpečení webu. Zadání těchto údajů je NEPOVINNÉ. Získané údaje dlouhodobě neshromažďujeme, na webu jsou mazány systémem automaticky, facebook naplňuje směrnici GDPR podle vlastních postupů. Pokud osobní údaje někdo poskytne, má se za to, že souhlasí s jejich poskytnutím NÁBOŽENSKÉ OBCI CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V PODBOŘANECH, IČ: 70830509. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při poskytování při provozu našeho webu i facebooku. Pokud na našich webech naleznete nějaké fotografie nebo informace o vás, které si nepřejete zveřejnit, prosím napište nám to na naši adresu nebo na email podborany@ccshpraha.cz. Obratem zjednáme nápravu. Děkujeme.

SBĚR A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA NAŠEM EMAILU
Dále získáváme vaše údaje, pokud nám zašlete email na elektronickou adresu: podborany@ccshpraha.cz. Provozovatelem emailového serveru je Pražská diecéze Církve československé husitské, V Tišině 3, 160 00 Praha 6, která je zodpovědná za správu dat. V rámci emailové komunikace nám můžete poskytnout např. vaši emailovou adresu, vaše jméno, údaje o záležitosti, kterou chcete řešit, ad. Tyto osobní údaje uchováváme pouze za účelem komunikace s vámi a naplňování poslání naší církve, tedy převážně k duchovní, kulturní, osvětové a jiné neziskové činnosti.

Tyto podmínky nakládání s osobními údaji nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.
Ing. Ivo Kraus, DiS. - odpovědná osoba za správu dat
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CELOCÍRKEVNÍ SMĚRNICE K GDPR
Směrnici o ochraně osobních údajů v CČSH, která je v souladu s požadavky nařízení Evropské unie GDPR schávlilo a přijalo církevní zastupitelstvo 16.6.2018. Směrnice je závazná pro všechny organizační složky CČSH. Účinnost směrnice je stanovena od 1. září 2018, aby bylo možné se s jejím obsahem seznámit a uvést současnou praxi zpracovávání osobních údajů vnaší církvi do souladu s evropským nařízením. Směrnice je poměrně komplikovaná, nicméně zásadních je těchto několik informací, kterým, prosím, věnujte pozornost:

Zásady zpracování osobních údajů
Stručně lze tyto zásady shrnout do několika bodů: Osobní údaje zpracováváme pouze na základě daných právních titulů (viz dále) a v takové míře, v jaké je potřebujeme pro naši činnost; nezískáváme zbytečně údaje, které nepotřebujeme; údaje nezpracováváme déle, než je třeba. Osobní údaje by měly být zabezpečeny proti zneužití – to znamená například uloženy v uzamčené skříni nebo kanceláři, kam nemají přístup neoprávněné osoby; nebo uloženy v zaheslovaném počítači.

Záznamy o činnosti zpracování
Dle nového nařízení je povinností vypracovat ke každé činnosti zpracování tabulku – „Záznam o činnosti zpracování“ (viz Směrnice článek X.). Vzorová tabulka spolu s legendou je přílohou č. 1 tohoto dopisu. Tyto záznamy se vyplňují pouze jednou za každý případ zpracování (například vedení kartotéky členů NO). V případě, že vznikne nový případ zpracování, je nutné o něm též vyplnit záznam. Každá diecéze bude na základě Směrnice jmenovat koordinátora pro ochranu OÚ. U těchto koordinátorů by měly být všechny záznamy shromážděny.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů
(OÚ) je možné na základě několika právních titulů, mezi něž patří plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce, ochrana zájmů člověka (např. zdraví), výkon úkolů veřejné moci a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve většině případů zpracování osobních údajů v rámc i CČSH k němu dochází buď na základě zákonné povinnosti, závazku ze smlouvy nebo oprávněného zájmu správce – tedy církve (např. vedení kartotéky členů církve). V těchto případech není nutné získávat souhlas se zpracováním OÚ. Případy, kdy tento souhlas je třeba, jsou v naší situaci poměrně ojedinělé - například zasílání newsletterů a pozvánek nebo zveřejňování údajů o narozeninách členů NO v církevním tisku.

Náležitosti souhlasu: Identifikace správce (například náboženská obec); žádost o zpracování údajů (vypsat, o které se jedná); uvést účel zpracování; poučení, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat (uvést způsob, jakým to lze učinit). Podpis osoby, která souhlas uděluje (měl by být vždy písemný) – viz příloha č. 2, kde jsou uvedeny i případy, ve kterých je souhlas potřeba.
Informace o zpracování osobních údajů.

Na rozdíl od souhlasu je nutné ve všech případech informovat o tom, že zpracováváte osobní údaje, jaké to jsou, na základě jakého právního titulu (viz bod výše) a na koho je možné se v případě dotazu obrátit. Tuto informaci je třeba poskytovat ve chvíli, kdy OÚ získáváme – zahrnout ji tedy např. do smluv (pozor – ve smlouvě nesmí být souhlas se zpracováním OÚ, protože by nebyl svobodný) nebo vyvěsit na internetových stránkách, při osobním kontaktu jej předat písemně. Informaci lze podat formou otázek a odpovědí – viz příloha č. 3.

Na koho je možné se obrátit
Do doby, než budou jmenováni diecézní koordinátoři, je možné se s jakýmikoliv dotazy a nejasnostmi v této oblasti obracet na tajemnici ÚR Mgr. Janu Krajčiříkovou jana.krajcirikova@ccsh.cz a vedoucího ÚÚR Ing. Jana Švábenického jan.svabenicky@ccsh.cz.

Jana Krajčiříková - tajemnice ÚR