Dopis bratra patriarchy k výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa 1415 - 2015

„Vždyť nic nezmůžeme proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy.“ 2 K 13,8
hus_2015
Vážení přátelé, sestry a bratři, duchovní a členové Církve československé husitské, i Vy, kterým je tato církev blízká, pozdravuji Vás v čase 600. výročí Husovy mučednické smrti. Ještě v loňském roce jsem napsal, že naše společnost se k Mistru Janu Husovi staví spíše negativně nebo lhostejně. Aktuální zkušeností naopak je, že Husovo výročí v naší společnosti rezonuje. Je překvapivé, kolik se koná nejrůznějších akcí –vědeckých konferencí, výstav, přednášek, besed, koncertů na mnoha místech v naší vlasti i v zahraničí.

Záznam z bohoslužby v Betlémské kapli 2015

Ukazuje se, že Husova osobnost není opomíjena a že přitahuje zájem mnohých. Naše církev připomínala Husovu památku v každé době, bez ohledu na zájem nebo nezájem veřejnosti. V letošním roce tak činíme stejně, avšak tato připomínka je ve větším rozsahu, jak si to toto výročí vyžaduje. Obracím se k Vám, sestry a bratři duchovní a kazatelé, abyste přijeli s věřícími do Prahy a zúčastnili se dne 6. 7. 2015 od 15 hodin bohoslužby v Betlémské kapli, ale i dalších akcí, které pořádáme s Českobratrskou církví evangelickou v rámci Husovských slavností 2015 v Praze. Program má duchovní a kulturní zaměření a bohatá nabídka akcí je pro všechny generace.

Husův rok je příležitostí k poutím na místa spojená s životem a působením českého reformátora. Starobylým poutním místem je Husinec u Prachatic, kde se nám podařilo zajistit a uskutečnit celkovou rekonstrukci a obnovu Památníku za podpory státu, kraje a města. Toto místo spolu s dalšími místy jihočeského „husitského“ kraje se nabízí jako cíl zájezdů náboženských obcí i putování skupin poutníků.

V letošním roce pořádáme pouť do Kostnice, do míst, kde prožíval Hus poslední čas svého života a kde se u kamene, v místech jeho i Jeronýmova upálení, skloníme k modlitbě a položíme květiny. Naše církev iniciovala vytvoření plastiky s názvem „Jan Hus – cesta ke smíření“, která vznikla v kamenické a sochařské škole v Hořicích a byla již dopravena do Kostnice, kde bude slavnostně odhalena dne 4. července 2015.

Tato třímetrová kamenná plastika se stane trvalým znamením touhy a cesty ke smíření mezi lidmi, národy a zeměmi. Jestliže postava Jana Husa rozdělovala, pak po 600 letech může být naopak impulsem ke vzájemnosti, sblížení a překonávání rozporů a bolestných ran navzájem si způsobených křesťany v minulosti.

Krokem na této cestě se stala bohoslužba smíření, kterou připravila Ekumenická komise pro Husovo jubileum 2015. Tato bohoslužba s prosbou za vzájemné odpuštění vin minulosti i současnosti vychází z každodenní prosby v modlitbě Páně: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kteří se provinili proti nám“ (Mt 6,12).

Bohoslužba smíření se uskutečnila dne 15. června v Římě po návštěvě papeže Františka, ale také ve stejný den v Praze v Betlémské kapli a pak 20. června v Týnském chrámě a na dalších místech. Jistě, že není tato bohoslužba sama o sobě cílem, ale je důležitým krokem na cestě ke smíření, odpouštění a spolupráci křesťanů z různých církví a tradic. Kdo je Mistr Jan Hus? Jak ho vidíme? Hus byl věřícím člověkem, zbožným knězem, horlivým kazatelem a odvážným církevním reformátorem. Stavěl pod autoritu Kristova zákona život celé společnosti a jednotlivce. Současně jako univerzitní vzdělanec uplatňoval zásadu svobody názoru a otevřeného dialogu a společného hledání pravdy. Hus nás může inspirovat lidskou přímostí a vnitřní věrohodností křesťanské víry.

Děkuji Vám všem, kteří šíříte odkaz Mistra Jana Husa, a přeji Vám hojnost Boží milosti, pravdy evangelia a požehnání.
Tomáš Butta 2015

Bohoslužba k Podbořanským slavnostem

znak_podborany
Husův sbor Podbořany OZNAMUJE, že bohoslužba ku příležitosti Podbořanských slavností se bude konati v sobotu 20. června od 16. hodin v kostele Božího Spasitele. Slouží bratr kazatel Ivo Kraus. Po bohoslužbě se uskuteční výroční shromáždění Náboženské obce Církve československé husitské. Všichni členové i příznivci jsou srdečně zváni.

Fotky z akce naleznete ZDE.

Zveme vás na Noc kostelů 2015

noc_kostelu_2015
Program:
Pátek 29. května 2015
17:00 18:00 Otevření kostela pro veřejnost
18:00 18:30 Večerní pobožnost
18:30 19:30 Koncert Filipa Šimandla
29:30 20:30 Prohlídka kostela, diskuze účastníků

Audiospot o akci

Fotky z realizované akce: http://huspodborany.rajce.idnes.cz/2015_Noc_kostelu

Manželské kurzy zábavně

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS